BOSSZI

รับออกแบบวงจร รับทำวงจร ตามความต้องการ

แผงวงจรฉีดพ่นแอลกอฮอล์

แผงวงจรฉีดพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ สามารถตั้งเวลาในการปล่อยแอลกอฮอล์ได้ 1 – 60 วินาที

  • เรื่องล่าสุด

  • คลังเก็บ

  • บันทึกส่วนตัว