BOSSZI PHP การเขียนคลาสแบบรับค่าพาราเข้ามาในคลาส (บันทึกส่วนตัว)

การเขียนคลาสแบบรับค่าพาราเข้ามาในคลาส (บันทึกส่วนตัว)

0 Comments 10:11 น.

การเขียนคลาสแบบรับค่าพาราเข้ามาในคลาส (บันทึกส่วนตัว)

<?php
  // การเขียนคลาสแบบรับค่าพาราเข้ามาในคลาส
class ParaTest{ // ประกาศชื่อคลาส
  public function setname($name,$surname){  // สร้างฟังชันรับค่าตัวแปรที่จะส่งเข้ามา
    echo $name." ".$surname;        // แสดงค่าตัวแปรที่ส่งเข้ามา
  }
}
$obj = new ParaTest;          // สร้างตัวแปรออปเจคเก็บค่าคลาสที่เราจะเรียกใช้
$obj->setname("สุใน","ใจกล้า");      // ส่งค่าพาราเข้าไปในคลาส
?>