BOSSZI Arduino PLC-ARDUINO-TEST-8-IO-V1

PLC-ARDUINO-TEST-8-IO-V1

0 Comments 10:27 น.

PLC-ARDUINO-TEST-8-IO-V1

PLC-ARDUINO-TEST-8-IO-V1

 

เป็นโมดูลสำหรับทดสอบอินพุทเอ้าพุทสำหรับ พีแอลซี และ อาดูโน มีจำนวน 8 อินพุท 8 เอ้าพุท รองรับไฟ 5V และ 24V

คุณสมบัติ

 • มีจำนวน 8 INPUT รองรับไฟ 5V และ 24V
 • INPUT แบบผสม ใช้ได้ทั้งสวิตช์กดติดปล่อยดับ และสวิตช์โยกแบบค้างสถานะใน INPUT ช่องเดียวกัน
 • มีจำนวน 8 OUTPUT รองรับไฟ 5V และ 24V มี LED สีแดงแสดงผล
 • ขนาดบอร์ด 10×15 เซ็นติเมตร

สั่งสินค้าคลิก

ตัวอย่างการต่อใช้งานสำหรับ ARDUINO

ARDUINO-UNO-R3-IO-TEST-CURCUIT
ARDUINO-UNO-R3-IO-TEST-CURCUIT

ตัวอย่างโค๊ดไฟ OUTPUT กระพริบทุกหลอดพร้อมกัน 1 วินาที

#define OUT1 2 // สร้างตัวแปร OUT1 มีค่าเป็น 2
#define OUT2 3 // สร้างตัวแปร OUT2 มีค่าเป็น 3
#define OUT3 4 // สร้างตัวแปร OUT3 มีค่าเป็น 4
#define OUT4 5 // สร้างตัวแปร OUT4 มีค่าเป็น 5
#define OUT5 6 // สร้างตัวแปร OUT5 มีค่าเป็น 6
#define OUT6 7 // สร้างตัวแปร OUT6 มีค่าเป็น 7
#define OUT7 8 // สร้างตัวแปร OUT7 มีค่าเป็น 8
#define OUT8 9 // สร้างตัวแปร OUT8 มีค่าเป็น 9

void setup() {
 // ตั้งค่า OUTPUT
 pinMode(OUT1,OUTPUT);
 pinMode(OUT2,OUTPUT);
 pinMode(OUT3,OUTPUT);
 pinMode(OUT4,OUTPUT);
 pinMode(OUT5,OUTPUT);
 pinMode(OUT6,OUTPUT);
 pinMode(OUT7,OUTPUT);
 pinMode(OUT8,OUTPUT);

}

void loop() {
 // สั่ง OUTPUT เป็น HIGH
 // เลข 1 หลัง , มีค่าเป็น HIGH
 digitalWrite(OUT1,1);
 digitalWrite(OUT2,1);
 digitalWrite(OUT3,1);
 digitalWrite(OUT4,1);
 digitalWrite(OUT5,1);
 digitalWrite(OUT6,1);
 digitalWrite(OUT7,1);
 digitalWrite(OUT8,1);
 delay(1000); // หน่วงเวลา 1 วินาที
 // สั่ง OUTPUT เป็น LOW
 // เลข 0 หลัง , มีค่าเป็น LOW
 digitalWrite(OUT1,0);
 digitalWrite(OUT2,0);
 digitalWrite(OUT3,0);
 digitalWrite(OUT4,0);
 digitalWrite(OUT5,0);
 digitalWrite(OUT6,0);
 digitalWrite(OUT7,0);
 digitalWrite(OUT8,0);
 delay(1000); // หน่วงเวลา 1 วินาที
}

Download ไฟล์ตัวอย่างไฟกระพริบ

ตัวอย่างโค๊ดไฟ OUTPUT  วิ่งซ้ายไปขวา ขวาไปซ้าย ซ้ายขวาไปตรงกลาง ตรงกลายไปซ้ายขวา

void setup() {
 // ตั้งค่า OUTPUT
 pinMode(2,OUTPUT);
 pinMode(3,OUTPUT);
 pinMode(4,OUTPUT);
 pinMode(5,OUTPUT);
 pinMode(6,OUTPUT);
 pinMode(7,OUTPUT);
 pinMode(8,OUTPUT);
 pinMode(9,OUTPUT);

}

void loop() {
 // สั่งไฟวิ่งจากซ้ายไปขวาและให้ไฟดวงก่อนที่ติดเปลี่ยนเป็นดับ
 for(int i = 2; i <= 9; i++){
  digitalWrite(i-1,0); // สั่งให้ดวงก่อนหน้าดับ
  digitalWrite(i,1); // สั่งให้ดวงถัดไปติด
  delay(250); // หน่วงเวลา
 }
 // สั่งไฟวิ่งจากขวาไปซ้ายและให้ไฟดวงก่อนที่ติดเปลี่ยนเป็นดับ
 for(int i = 9; i >= 2; i--){
  digitalWrite(i+1,0); // สั่งให้ดวงก่อนหน้าดับ
  digitalWrite(i,1); // สั่งให้ดวงถัดไปติด
  delay(250); // หน่วงเวลา
 }
 // สั่งไฟวิ่งจากซ้ายขวาไปตรงกลางและให้ไฟดวงก่อนที่ติดเปลี่ยนเป็นดับ
 for(int i = 0; i <= 3; i++){
  digitalWrite(i+2,1); // สั่งให้ดวงด้านซ้ายติด
  digitalWrite(9-i,1); // สั่งให้ดวงด้านขวาติด
  digitalWrite(i+1,0); // สั่งให้ดวงด้านซ้ายก่อนหน้าดับ
  digitalWrite(10-i,0); // สั่งให้ดวงด้านขวาก่อนหน้าดับ
  delay(250); // หน่วงเวลา
 }
 // สั่งไฟวิ่งจากตรงกลางไปซ้ายและขวาและให้ไฟดวงก่อนที่ติดเปลี่ยนเป็นดับ
 for(int i = 3; i >= -1; i--){
  digitalWrite(8-i,0); // สั่งให้ดวงก่อนหน้าดับ
  digitalWrite(i+2,1); // สั่งให้ดวงกลางซ้ายติด
  digitalWrite(i+3,0); // สั่งให้ดวงก่อนหน้าดับ
  digitalWrite(9-i,1); // สั่งให้ดวงกลางขวาติด
  delay(250); // หน่วงเวลา
 }

}

Download ไฟล์ตัวอย่างไฟวิ่ง

ตัวอย่างโค๊ดกดสวิตซ์ที่ INPUT แล้วสั่งให้ไฟ OUTPUT ติด

#define OUT1 2 // สร้างตัวแปร OUT1 มีค่าเป็น 2
#define OUT2 3 // สร้างตัวแปร OUT2 มีค่าเป็น 3
#define OUT3 4 // สร้างตัวแปร OUT3 มีค่าเป็น 4
#define OUT4 5 // สร้างตัวแปร OUT4 มีค่าเป็น 5
#define OUT5 6 // สร้างตัวแปร OUT5 มีค่าเป็น 6
#define OUT6 7 // สร้างตัวแปร OUT6 มีค่าเป็น 7
#define OUT7 8 // สร้างตัวแปร OUT7 มีค่าเป็น 8
#define OUT8 9 // สร้างตัวแปร OUT8 มีค่าเป็น 9
#define IN1 A5 // สร้างตัวแปร IN1 มีค่าเป็น A5
#define IN2 A4 // สร้างตัวแปร IN2 มีค่าเป็น A4
#define IN3 A3 // สร้างตัวแปร IN3 มีค่าเป็น A3
#define IN4 A2 // สร้างตัวแปร IN4 มีค่าเป็น A2
#define IN5 A1 // สร้างตัวแปร IN5 มีค่าเป็น A1
#define IN6 A0 // สร้างตัวแปร IN6 มีค่าเป็น A0
#define IN7 11 // สร้างตัวแปร IN7 มีค่าเป็น 11
#define IN8 10 // สร้างตัวแปร IN8 มีค่าเป็น 10

void setup() {
 // ตั้งค่า OUTPUT
 pinMode(OUT1,OUTPUT);
 pinMode(OUT2,OUTPUT);
 pinMode(OUT3,OUTPUT);
 pinMode(OUT4,OUTPUT);
 pinMode(OUT5,OUTPUT);
 pinMode(OUT6,OUTPUT);
 pinMode(OUT7,OUTPUT);
 pinMode(OUT8,OUTPUT);
 // ตั้งค่าสวิตซ์เป็น INPUT PULLUP 
 // เป็นคำสั่งสำหรับเชื่อมต่อตัวต้านทาน 10K ระหว่างขาที่ต้องการกับไฟ 5V
 // เพื่อคงสถานะสวิตซ์เป็น HIGH ไว้เมื่อไม่มีการกดปุ่ม
 pinMode(IN1,INPUT_PULLUP);
 pinMode(IN2,INPUT_PULLUP);
 pinMode(IN3,INPUT_PULLUP);
 pinMode(IN4,INPUT_PULLUP);
 pinMode(IN5,INPUT_PULLUP);
 pinMode(IN6,INPUT_PULLUP);
 pinMode(IN7,INPUT_PULLUP);
 pinMode(IN8,INPUT_PULLUP);

}

void loop() {
 // SW1
 if(!digitalRead(IN1))// ถ้า IN1 เป็น LOW หรือกดปุ่ม
 {digitalWrite(OUT1,1);} // LED ที่ OUT1 ติด
 else          // IN1 เป็น HIGH หรือปล่อยปุ่ม
 {digitalWrite(OUT1,0);} // LED ที่ OUT1 ดับ
 // SW2
 if(!digitalRead(IN2))  // ถ้า IN2 เป็น LOW หรือกดปุ่ม
 {digitalWrite(OUT2,1);} // LED ที่ OUT2 ติด
 else          // IN2 เป็น HIGH หรือปล่อยปุ่ม
 {digitalWrite(OUT2,0);} // LED ที่ OUT2 ดับ
 // SW3
 if(!digitalRead(IN3))  // ถ้า IN3 เป็น LOW หรือกดปุ่ม
 {digitalWrite(OUT3,1);} // LED ที่ OUT3 ติด
 else          // IN3 เป็น HIGH หรือปล่อยปุ่ม
 {digitalWrite(OUT3,0);} // LED ที่ OUT3 ดับ
 // SW4
 if(!digitalRead(IN4))  // ถ้า IN4 เป็น LOW หรือกดปุ่ม
 {digitalWrite(OUT4,1);} // LED ที่ OUT4 ติด
 else          // IN4 เป็น HIGH หรือปล่อยปุ่ม
 {digitalWrite(OUT4,0);} // LED ที่ OUT4 ดับ
 // SW5
 if(!digitalRead(IN5))  // ถ้า IN5 เป็น LOW หรือกดปุ่ม
 {digitalWrite(OUT5,1);} // LED ที่ OUT5 ติด
 else          // IN5 เป็น HIGH หรือปล่อยปุ่ม
 {digitalWrite(OUT5,0);} // LED ที่ OUT5 ดับ
 // SW6
 if(!digitalRead(IN6))  // ถ้า IN6 เป็น LOW หรือกดปุ่ม
 {digitalWrite(OUT6,1);} // LED ที่ OUT6 ติด
 else          // IN6 เป็น HIGH หรือปล่อยปุ่ม
 {digitalWrite(OUT6,0);} // LED ที่ OUT6 ดับ
 // SW7
 if(!digitalRead(IN7))  // ถ้า IN7 เป็น LOW หรือกดปุ่ม
 {digitalWrite(OUT7,1);} // LED ที่ OUT7 ติด
 else          // IN7 เป็น HIGH หรือปล่อยปุ่ม
 {digitalWrite(OUT7,0);} // LED ที่ OUT7 ดับ
 // SW8
 if(!digitalRead(IN8))  // ถ้า IN8 เป็น LOW หรือกดปุ่ม
 {digitalWrite(OUT8,1);} // LED ที่ OUT8 ติด
 else          // IN8 เป็น HIGH หรือปล่อยปุ่ม
 {digitalWrite(OUT8,0);} // LED ที่ OUT8 ดับ
}

Download ไฟล์ตัวอย่างปุ่มกด

 

สั่งซื้อสินค้าคลิก