BOSSZI Arduino,บันทึกส่วนตัว การรีวิวสินค้า

การรีวิวสินค้า

0 Comments 19:53 น.

การรีวิวสินค้า

 1. หาของที่จะรีวิวก่อน หาข้อมูลสิ่งที่จะรีวิว
 2. เล่า อธิบายวิธีใช้งาน เราต้องใช้งานเองจริงๆก่อน
 3. พูดข้อดีเยอะๆ ข้อเสียนิดหน่อย
 4. หาข้อมูลเสริมจากผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่รีวิว
 5. ทิ้งท้ายคลิปโดยบอกว่าคลิปหน้าจะรีวิวอะไรให้เกี่ยวกับคลิปนี้ด้วย

ต้องการให้มีอะไรบ้างในคลิป

 1. คลิปเปิด หน้าสนใจ
 2. เกริ่นนำ
 3. การใช้งาน
 4. การปิดคลิป

เทคนิคการใส่เอฟเฟคตัดต่อ

เทคนิคการถ่าย

 • ทำอย่างไรให้กล่องนิ่ง
 • ทำอย่างไรให้เสียงชัด
 • ระยะในการถ่าย