Bosszi

รับออกแบบวงจร รับทำวงจรสำหรับ ARDUINO ตามความต้องการ

Currently Viewing Posts in Wordpress

worldpress plugin ที่ควรติดตั้ง

 • All-in-One WP Migration สำหรับ สำรองข้อมูลทั้งหมด
 • Yoast SEO สำหรับทำ SEO
 • AddToAny Share Buttons สำหรับแชร์
 • Enlighter – Customizable Syntax Highlighter สำหรับใส่โค๊ด
 • Loginizer การตั้งค่า เพอร์มิชชั้น
 • Really Simple SSL สำหรับใบรับรอง SSl

สิ่งที่ควรรู้ Yoast

Keyphrase density: ปัญหาความหนาแน่นของคีเวิด
Focus keyphrase: ใส่ ยี่ห้อ และโมเดล ของงาน ต้องเป็น ข้อความเดียวกับย่อหน้าแรก
Link keyphrase: ที่ Focus keyphrase ไม่ควรมีคำเดียว
Image alt attributes: ใส่ข้อมูลที่รูปภาพด้วย
Text length: คำในเนื้อเรื่อง อาจจะสั้นไป หรือยาวไป
Meta description length: อาจจะสั้นไป หรือยาวไป
Previously used keyphrase: คุณเคยใช้ keyphrase นี้อีกครั้งก่อน อย่าใช้ keyphrase คุณมากกว่าหนึ่งครั้ง

ความหมายของคำ ใน WordPress

ความหมายของคำ ใน WordPress  บันทึกส่วนตัว

 • slug คือส่วนที่ต่อจาก URL
 • Sidebar ส่วนที่เป็นกล่องยาวๆ จะอยู่ซ้ายบ้าง ขวาบ้างแล้วแต่การจัด วิเจ็ต
 • Dashboard หน้ารวมหลังบ้าน
 • Plugins โปรแกรมเสริมความสามารถ
 • วิเจ็ต ใช้ในการปรับแต่งการแสดงผลหน้าเว็บ เป็นหัวข้อย่อยของธีม
 • ธีม คือรูปร่างหน้าตา ของเว็บไซต์
 • Pages เพจเปรียบเสมือนหัวข้อใหญ่ หรือหน้าที่เราจะรวมเอาหน้าโพสมาเก็บใว้ในนี้หลายๆโพส
 • Posts โพสคือเนื้อหาที่เราจะเขียนในแต่ละหน้าเพื่อไปแสดงในเพจที่เป็นเหมือนหัวข้อใหญ่ หรือเป็นหน้ารวม
 • Media ที่เก็บ จัดการ ไฟล์ รูปภาพ วีดีโอ
 • Appearance จัดหน้าตาของเว็บ

Function WordPress all

Function WordPress all  บันทึกส่วนตัว

การนำไฟล์จากภายนอกเข้ามาประมวลผล

include(plugin_dir_path(__FILE__)."repair-menu.php");   //เรียกไฟล์หน้า php ที่อยู่ในพาทเดียวกัน
include(plugin_dir_path(__FILE__)."job/repair-menu.php");   //เรียกไฟล์หน้า php ที่อยู่ในโฟเดอร์ชื่อ job

สร้างการแจ้งเตือน

add_action( 'admin_notices', 'sample_admin_notice__success' );

wp_head ใช้กำหนดส่วน head tag  <head></head> ที่ไฟล์ header.php ของธีม

function hook_css() {
  ?>
    <style>
      .wp_head_example {
        background-color : #f1f1f1;
      }
    </style>
  <?php
}
add_action('wp_head', 'hook_css');

wp_footer ใช้กำหนดส่วน ท้ายก่อน </body>

<?php
function your_function() {
  echo '<p>This is inserted at the bottom</p>';
}
add_action( 'wp_footer', 'your_function' );
?>

add_option() ฟั่งชั่นที่จะเอาค่าออฟชั่นไปเก็บในตาราง wp_options

add_option( $option, $value = '', $deprecated = '', $autoload = 'yes' )

register_activation_hook( ) เมือเปิดการใช้งานปลั๊กอิน ให้ไปที่ฟังชั่นบางอย่างเช่น สร้างดาต้าเบส จะทำงานเมื่อ plugin activated ฟังก์ชันอัตโนมัติเมื่อ Activate plugin

function my_plugin_activate() 
{
  /* activation code here */
}
register_activation_hook( __FILE__, 'my_plugin_activate' );

register_deactivation_hook( ) เมือถูกกดปิดการใช้งานปลั๊กอินให้มาทำงานในนี้ จะถูกทำงานเมื่อ plugin deactivated ฟังก์ชันอัตโนมัติเมื่อ deactivated plugin

function register_deactivation_hook( $file, $function ) {
  $file = plugin_basename( $file );
  add_action( 'deactivate_' . $file, $function );
}

wp_nonce_field(  ) คือ field ใส่ไว้ที่ form สำหรับการป้องกันการ reqeust จาก site ของตัวเอง และไม่ให้ ภายนอก request เข้ามาแนะนำว่าให้ควรใส่ไว้ใน form

function wp_nonce_field( $action = -1, $name = '_wpnonce', $referer = true, $echo = true ) {
  $name    = esc_attr( $name );
  $nonce_field = '<input type="hidden" id="' . $name . '" name="' . $name . '" value="' . wp_create_nonce( $action ) . '" />'; 
  if ( $referer ) {
    $nonce_field .= wp_referer_field( false );
  } 
  if ( $echo ) {
    echo $nonce_field;
  } 
  return $nonce_field;
}

 

Classes

wpdb เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล เป็นคลาส ต่อกับฐานขอมูลได้ มีฟังชั่นสำเร็จรูปให้ใช้งาน

// 1st Method - Declaring $wpdb as global and using it to execute an SQL query statement that returns a PHP object
global $wpdb;
$results = $wpdb->get_results( "SELECT * FROM {$wpdb->prefix}options WHERE option_id = 1", OBJECT );

 

Database Original WordPress

Database Original WordPress  บันทึกส่วนตัว

เมื่อติดตั้ง WordPress แล้วยังไม่ได้ลงอะไรเพิ่มมาดูข้อมูลตาราง Database ก่อนว่ามีอะไรบ้าง

 • wp_commentmeta ไม่มีข้อมูลไดๆในตาราง
  – meta_id
  – comment_id
  – meta_key
  – meta_value
 • wp_comments จะมีข้อมูลมาเลย 1 แถว
  – comment_ID
  – comment_post_ID
  – comment_author
  – comment_author_email
  – comment_author_url
  – comment_author_IP
  – comment_date
  – comment_date_gmt
  – comment_content
  – comment_karma
  – comment_approved
  – comment_agent
  – comment_type
  – comment_parent
  – user_id
 • wp_links ไม่มีข้อมูลไดๆในตาราง
  – link_id
  – link_url
  – link_name
  – link_image
  – link_target
  – link_description
  – link_visible
  – link_owner
  – link_rating
  – link_updated
  – link_rel
  – link_notes
  – link_rss
 • wp_options จะมีข้อมูลมาเลย 25 แถว เก็บค่าเซตติ่งต่างๆ
  – option_id
  – option_name
  – option_value
  – autoload
 • wp_postmeta จะมีข้อมูลมาเลย 2 แถว
  – meta_id
  – post_id
  – meta_key
  – meta_value
 • wp_posts จะมีข้อมูลมาเลย 4 แถว เก็บ Page และ Post
  – ID
  – post_author
  – post_date
  – post_date_gmt
  – post_content
  – post_title
  – post_excerpt
  – post_status
  – comment_status
  – ping_status
  – post_password
  – post_name
  – to_ping
  – pinged
  – post_modified
  – post_modified_gmt
  – post_content_filtered
  – post_parent
  – guid
  – menu_order
  – post_type
  – post_mime_type
  – comment_count
 • wp_termmeta ไม่มีข้อมูลไดๆในตาราง
  – meta_id
  – term_id
  – meta_key
  – meta_value
 • wp_terms จะมีข้อมูลมาเลย 1 แถว
  – term_id
  – name
  – slug
  – term_group
 • wp_term_relationships จะมีข้อมูลมาเลย 1 แถว
  – object_id
  – term_taxonomy_id
  – term_order
 • wp_term_taxonomy  จะมีข้อมูลมาเลย 1 แถว
  – term_taxonomy_id
  – term_id
  – taxonomy
  – description
  -parent
  -count
 • wp_usermeta จะมีข้อมูลมาเลย 20 แถว
  – umeta_id
  – user_id
  – meta_key
  – meta_value
 • wp_users จะมีข้อมูลมาเลย 1 แถว นั้นก็คือ Admin นั่นเอง
  – ID
  – user_login
  – user_pass
  – user_nicename
  – user_email
  – user_url
  – user_registered
  – user_activation_key
  – user_status
  – display_name

สร้างเมนูหลังบ้าน add_menu_page

สร้างเมนูหลังบ้าน add_menu_page  บันทึกส่วนตัว

<?php
/**
 * Plugin Name: AAA
 * Description: BMI Calculator To Content
 * Plugin URI: https://www.bosszi.com/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2/
 * Author: Supoth Nakudom
 * Author URI: https://www.bosszi.com
 * Version: 1.0
 */
 
function add_menu() {	//ชื่อฟังชันที่เราจะเขียน
  add_menu_page(		// สร้าเมนูหัวข้อใหญ่
  'บัญชี bosszi', 				// Page Title ชื่อของไตเติ้ลเพจ 
  'ระบบบัญชี', 				 // Menu Title ชื่อที่จะให้แสดงในเมนู 
  'manage_options',		 // ตั้งค่าว่าสมาชิกกลุ่นไหนที่จะเห็นเมนูนี้ได้ Capabiliy ดูที่หนัวข้อ Roles and Capabilities
  'maim_menu01', 		// Menu_slug
  'maim_menu1', 		// function ที่เราจะใช้เงาน
  'dashicons-calculator', // ไอคอนด้านหน้าเมนู icon_url ถ้าไม่ใส่มันจะเอาเฟืองให้ https://iconify.design/icon-sets/dashicons/
  '1'  			// position ตำแหน่ง ลำดับของเมนู ให้ดูที่ตาราง https://developer.wordpress.org/reference/functions/add_menu_page/
          // ถ้าไม่ใส่ระบบจะเลือกให้อัตโนมัติ
  );	
  add_submenu_page(			// สร้าเมนูหัวข้อย่อย
    "maim_menu01", 		//parent_slug ใส่เมนูหลัก https://developer.wordpress.org/reference/functions/add_submenu_page/
    "ทดสอบ sub menu", 		//page_title
    "ทดสอบ sub menu",		//menu_title
    "manage_options", 			//capability
    "sub-menu", 				//menu_slug
    "func_submenu" ,		//function
    ""								//position
  ); 
}
add_action("admin_menu", "add_menu"); //add_action("เมื่อมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในระบบ", "ให้ไปเรียกชื่อฟังชันที่เราจะเขียน");
 
function maim_menu1(){
  echo 'This is a maim_menu1';
}

function func_submenu(){
  echo 'This is a submenu_menu1';
}

?>

 

add_action()

add_action()    บันทึกส่วนตัว

add_action( string $tag, callable $function_to_add, int $priority = 10, int $accepted_args = 1 )

 • string $tag                                ชื่อ Hook ที่จะเรียกใช้  Plugin API ของ WP
 • callable $function_to_add        ชื่อฟังชันที่เราเขียนขึ้นเพื่อเพิ่ม code เข้าไปใน hook ที่เราเรียก
 • int $priority = 10                      คือการจัดลำดับ ค่าเริ่มต้นคือ 10 ลำดับความสำคัญในการทำ Function นี้
 • int $accepted_args = 1             กำหนดจำนวนพารามิเตอร์ของฟังก์ชัน ค่าเริ่มต้นคือ 1
add_action("admin_menu", "bosszi_add_menu");
//add_action("API ของ WP", "ชื่อฟังชันที่เราจะเขียน");

 

Header Fields

Header Fields  บันทึกส่วนตัว

<?php
/**
 * Plugin Name: AAA
 * Description: BMI Calculator To Content
 * Plugin URI: https://www.bosszi.com/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2/
 * Author: Supoth Nakudom
 * Author URI: https://www.bosszi.com
 * Version: 1.0
 */
 

?>