BOSSZI สินค้า Products แผงวงจรฉีดพ่นแอลกอฮอล์

แผงวงจรฉีดพ่นแอลกอฮอล์

0 Comments

แผงวงจรฉีดพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ สามารถตั้งเวลาในการปล่อยแอลกอฮอล์ได้ 1 – 60 วินาที